Mata Rantai Sanad Ahlussunnah Wal-Jama'ah di IndonesiaPengantar
Proses transmisi ajaran-ajaran agama dalam Islam memiliki kekhasan, keunikan dan keistimewaan tersendiri dengan terbangunnya struktur genealogi (sanad) yang kokoh secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Hal ini tidak dimiliki oleh pengikut agama lain, semisal pengikut agama Yahudi dan Nasrani. Umat-umat Yahudi dan Nasrani tidak memiliki sanad yang bersambung tentang ajaran agama mereka dari generasi ke generasi. Berbeda dengan umat Islam, di mana setiap bagian ajaran agamanya selalu memiliki struktur genealogi yang bersambung dari generasi ke generasi.
Ahlussunnah Wal-Jama'ah, sebagai umat Islam yang mengikuti ajaran Islam yang murni dari Nabi saw dan sahabat, memiliki kekhasan, keunikan dan keistimewaan terbaik dalam hal struktur genealogi tersebut, termasuk pula umat Islam Indonesia yang mayoritas Ahlussunnah Wal-Jama'ah dengan madzhab al-Asy'ari dan 'al-Maturidi'. Dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan keislaman seperti ilmu al-Qur'an, ilmu tafsir, hadits, ilmu hadits, teologi, ilmu fiqih, ushul fiqih, gramatika, bahasa dan lain-lain, Ahlussunnah Wal-Jama'ah yang dalam hal ini pengikut madzhab al-Asy'ari dan al-Maturidi, memiliki sanad yang kokoh dan dipercaya dari generasi ke generasi. Bahkan diakui oleh para pakar, bahwa setiap sanad ilmu pengetahuan keislaman yang sampai kepada kaum Muslimin dewasa ini pasti mata rantai sanadnya melalui jalur pengikut madzhab al-Asy'ari dan al-Maturidi.
Di Indonesia, transmisi ajaran madzhab al-Asy'ari dan al-Maturidi sejak awal dibangun oleh para penyebar Islam di kepulauan Nusantara ini melalui para ulama yang tergabung dalam organisasi Wali Sanga. Berdasarkan temuan dan catatan para sejarawan, ditegaskan bahwa Wali Sanga dalam hal fiqih mengikuti madzhab al-Syafi'i dan dalam hal teologi mengikuti madzhab al-Asy'ari. Dan sudah barang tentu ajaran-ajaran yang mereka ajarkan, mereka terima dari generasi ulama sebelum mereka dalam struktur genealogi yang kukuh. Namun sayang sekali, struktur genealogi Wali Sanga dari generasi sebelum dan kepada generasi penerus mereka, belum dijumpai dalam bentuk catatan tertulis yang bisa dilacak dan sampai kepada kita. Struktur genealogi ajaran madzhab al-Asy'ari di Indonesia, yang dapat dijumpai secara tertulis dan sampai kepada kita, baru ditemukan pada ulama-ulama abad 19 Masehi, yang secara langsung belajar di Mekkah al-Mukarramah. Di antaranya adalah struktur genealogi keilmuan yang sampai kepada generasi ulama seangkatan Hadlratusysyaikh KH. Mohammad Hasyim Asy'ari, dan para kiai pendiri organisasi Nahdlatul Ulama di Tanah Air.
Struktur Genealogi Madzhab al-Asy'ari di Indonesia
1.    Syaikh al-Sunnah, Imam al-Mutakallimin Abu al-Hasan al-Asy'ari (270-330 H/883-947 M).
2.    Syaikh al-Mutakallimin Abu al-Hasan al-Bahili.
3.    Ruknuddin al-Ustadz Abu Ishaq al-Asfarayini (w. 418 H/1027 M). Pengarang al-Jami' fi Ushul al-Din wa al-Radd 'ala al-Mulhidin.
4.    Al-Ustadz Abu al-Qasim Abdul Jabbar bin Ali bin Muhammad bin Haskan al-Asfarayini al-Iskaf (w. 452 H/1034 M).
5.    Imam al-Haramain Dhiyauddin Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini (419-478 H/1028-1085 M).
6.    Abu al-Qasim Salman bin Nashir bin Imran al-Anshari al-Arghiyani (w. 512 H/1118 M). Pengarang Syarh al-Irsyad ila Qawathi' al-Adillah fi Ushul al-I'tiqad.
7.    Dhiyauddin Umar bin al-Husain al-Razi (hidup sebelum 559 H/1164 M). Pengarang Syarh al-Irsyad ila Qawathi' al-Adillah fi Ushul al-I'tiqad.
8.    Fakhruddin Muhammad bin Umar al-Razi (544-606 H/1150-1210 M).
9.    Syarafuddin Abu Bakar Muhammad bin Muhammad al-Harawi.
10.    Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-Taftazani.
11.    Al-Hafizh Sirajuddin Umar bin Ali al-Qazwini (683-750 H/1284-1349 M).
12.    Majduddin Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub al-Lughawi al-Syirazi al-Fairuzabadi (729-817 H/1329-1415 M).
13.    Al-Hafizh Taqiyyuddin Muhammad bin Muhammad bin Fahad al-Makki al-Syafi'i al-'Alawi al-Hasyimi (787-871 H/1385-1466 M).
14.    Syaikh al-Islam, Qadhi al-Qudhat Zainuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad al-Anshari (826-926 H/1423-1520 M). Pengarang Ihkam al-Dilalah 'ala Tahrir al-Risalah dan Fath al-Ilah al-Majid bi-Idhah Syarh al-'Aqaid.
15.     Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Ramli (919-1004 H/1513-1596 M).
16.    Ahmad bin Muhammad al-Ghunaimi (964-1044 H/1557-1634 M).
17.    Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin al-'Ala' al-Babili al-Syafi'i al-Azhari (1000-1077 H/1591-1666 M).
18.    Abdullah bin Salim al-Bashri al-Makki al-Syafi'i (1048-1134 H/1638-1722 M).
19.    Salim bin Abdullah al-Bashri al-Syafi'i (w. 1160 H/1747 M).
20.    Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Dafari al-Syafi'i (w. setelah 1161 H/ M).
21.    Isa bin Ahmad al-Barawi al-Zubairi al-Syafi'i (w. 1182 H/1768 M). Pengarang Hasyiyah 'ala Syarh Jauharat al-Tauhid karya al-Laqqani.
22.    Muhammad bin Ali al-Syanawani al-Syafi'i (w. 1233 H/1818 M). Pengarang Hasyiyah 'ala Syarh Jauharat al-Tauhid karya al-Laqqani.
23.    Utsman bin Hasan al-Dimyathi.
24.    Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan (1231-1304 H/1816-1886 M).
25.    Sayid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi al-Husaini al-Syafi'i (w. 1310 H/1892 M).
26.    Muhammad Mahfuzh bin Abdullah al-Tarmasi (1285-1338 H/1868-1920 M).
27.    Para ulama Tanah Air, seperti KH. Moh. Hasyim Asy'ari Jombang, KH. Nawawi bin Nur Hasan Pasuruan, KH. Muhammad Baqir Yogyakarta, KH. Abdul Wahhab Hasbullah Jombang, KH. Baidhawi bin Abdul Aziz Lasem, KH. Ma'shum bin Ahmad Lasem, KH. Muhammad Dimyathi Termas, KH. Shiddiq bin Abdullah Jember, KH. Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar Maskumambang, KH. Abbas Buntet Cirebon dan lain-lain.
Struktur Genealogi Madzhab al-Maturidi di Indonesia
1.    Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 H/945 M).
2.    Abu Muhammad Abdul Karim bin Musa bin Isa al-Bazdawi (w. 390 H/1000 M).
3.    Husain bin Abdu Karim al-Bazdawi.
4.    Muhammad bin Husain al-Bazdawi.
5.    Al-Qadhi Shadrul Islam Abu al-Yusr Muhammad bin Muhammad bin Husain al-Bazdawi (421-493 H/1030-1100 M).
6.    Al-Hafizh Najmuddin Umar bin Muhammad al-Nasafi (461-537 H/1068-1142 M).
7.    Muhammad bin Muhammad bin Nashr al-Nasafi (w. 693 H/1294 M).
8.    Husamuddin Husain bin Ali al-Saghnaqi (w. 711 H/1311 M). Pengarang Syarh al-Tamhid li-Qawa'id al-Tauhid.
9.    Abu Muhammad Abdullah bin Hajjaj al-Kasyqari.
10.    Syamsuddin Muhammad al-Qurasyi.
11.    Al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani (773-852 H/1372-1449 M).
12.    Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari (826-926 H/1423-1520).
13.    Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Ramli (919-1004 H/1513-1596 M).
14.    Ahmad bin Muhammad bin Yunus al-Qusyasyi al-Dajani al-Husaini (991-1071 H/1583-1661 M).
15.    Burhanuddin Abu al-'Irfan al-Mulla Ibrahim bin Hasan al-Kurani (1025-1101 H/1616-1690 M).
16.    Burhanuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Budairi al-Husaini al-Dimyathi al-Asy'ari al-Syafi'i, populer dengan sebutan Ibn al-Mayyit (w. 1131 H/1719 M).
17.    Muhammad bin Muhammad bin Hasan al-Munir al-Samanudi al-Syafi'i (1099-1199 H/1688-1785 M).
18.    Muhammad bin Ali al-Syanawani (w. 1233 H/1818 M).
19.    Utsman bin Hasan al-Dimyathi.
20.    Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan (1231-1304 H/1816-1886 M).
21.    Sayid Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Dimyathi (w. 1310 H/1892 M).
22.    Syaikh Muhammad Mahfuzh bin Abdullah al-Tarmasi (1285-1338 H/1868-1920 M).
23. Para ulama Tanah Air seperti KH. Moh. Hasyim Asy'ari Jombang, KH. Nawawi bin Nur Hasan Pasuruan, KH. Muhammad Baqir Yogyakarta, KH. Abdul Wahhab Hasbullah Jombang, KH. Baidhawi bin Abdul Aziz Lasem, KH. Ma'shum bin Ahmad Lasem, KH. Muhammad Dimyathi Termas, KH. Shiddiq bin Abdullah Jember, KH. Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar Maskumambang, KH. Abbas Buntet Cirebon dan lain-lain.
Demikian mata rantai sanad madzhab al-Asy'ari dan madzhab al-Maturidi yang sampai kepada guru-guru kita, para tokoh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Selain sanad di atas, masih banyak jalur-jalur lain yang menyambungkan mata rantai akidah Ahlussunnah Wal-Jama'ah kepada para ulama terdahulu, hingga kepada Rasulullah J. Wallahu a'lam.

0 Komentar